January 28, 2023

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Lãi suất gửi tiết kiệm OCB online và tại quầy là bao nhiêu?

Lãi suất gửi tiết kiệm OCB online và tại quầy là bao nhiêu

Lãi suất gửi tiết kiệm OCB online cao nhất hiện nay là 6,35%/năm tương ứng với kỳ hạn 36 tháng và OCB cũng là một trong những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay.

1- Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm online OCB mới nhất

1.1- Gói tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến nhận lãi cuối kỳ

Kỳ Hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,1
01 tuần 0,2
02 tuần 0,2
03 tuần 0,2
1 tháng 3,8
2 tháng 3,85
3 tháng 3,85
4 tháng 3,85
5 tháng 3,85
6 tháng 5,4
7 tháng 5,5
8 tháng 5,5
9 tháng 5,7
10 tháng 5,7
11 tháng 5,7
12 tháng 6,1
15 tháng 6,15
18 tháng 6,2
21 tháng 6,25
24 tháng 6,3
36 tháng 6,35

1.2- Gói tiết kiệm tích lũy điện tử

Số ngày gửi Kỳ hạn gửi ban đầu
6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng
Từ 31 ngày – dưới 180 ngày 3,5
Từ 180 ngày trở lên 4,7 4,9 5,4 5,95 6 6,1

Lưu ý: Trường hợp khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm tích lũy điện tử trước hạn: Lãi suất rút trước hạn áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,10%/năm.

2- Bảng lãi suất gửi tiết kiệm OCB tại quầy mới nhất

2.1- Gói Tiết kiệm thông thường/ Tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn Đầu kỳ Hàng tháng Hàng quý Hàng 6 tháng Cuối kỳ Cuối kỳ Tiết kiệm 12

tháng lãi cuối

kỳ

Không kỳ hạn 0,1 0 0,1
01 tuần 0,2
02 tuần 0,2
03 tuần 0,2
1 tháng 3,34 3,35 0
2 tháng 3,43 3,44 3,45 0
3 tháng 3,46 3,48 3,5 0
4 tháng 3,45 3,48 3,5 0
5 tháng 3,44 3,47 3,5 0
6 tháng 5,06 5,14 5,16 5,2 0
7 tháng 5,04 5,13 5,2 0
8 tháng 5,02 5,12 5,2 0
9 tháng 5,18 5,3 5,32 5,4 0
10 tháng 5,16 5,29 5,4 0
11 tháng 5,14 5,28 5,4 0
12 tháng 5,57 5,74 5,77 5,81 5,9 0 5,9
15 tháng 5,53 5,75 5,78 5,95
18 tháng 5,5 5,75 5,78 5,82 6 0
21 tháng 5,47 5,76 5,79 6,05
24 tháng 5,43 5,76 5,79 5,83 6,1
36 tháng 5,19 5,65 5,68 5,72 6,15

Lãi suất gửi tiết kiệm online OCB

2.2- Gói tiết kiệm duy trì tại quầy giao dịch

1Gói 3 tháng:
Kỳ Kỳ 1 (3 tháng) Kỳ 2 (3 tháng) Kỳ 3 (6 tháng)
Lãi suất 3,5 3,5 5,9

Gói 6 tháng:

Kỳ Kỳ 1 (6 tháng) Kỳ 2 (6 tháng) Kỳ 3 (6 tháng)
Lãi suất 5,2 5,2 5,9

Lưu ý: Trường hợp khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm duy trì trước hạn: Khách hàng phải thông báo trước cho OCB ít nhất 1 ngày. Nếu OCB đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì có thể chi trả ngay. Lãi suất rút trước hạn áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,10%/năm.

2.3- Gói tiết kiệm tích lũy Phương Đông

Số ngày gửi của từng khoản tiền gửi Kỳ hạn gửi ban đầu
6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng
Từ 31 ngày – dưới 183 ngày 3,5
Từ 183 ngày trở lên 4,7 4,9 5,4 5,95 6 6,1

Lưu ý: Trường hợp khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm tích lũy Phương Đông trước hạn: Khách hàng phải thông báo trước cho OCB ít nhất 1 ngày. Nếu OCB đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì có thể chi trả ngay. Lãi suất rút trước hạn áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,10%/năm.

3- Bảng lãi suất tiền gửi thanh toán/tài khoản thông minh/tài khoản giáo dục

Số tiền Số tiền <2,5 triệu Số tiền ≥ 2,5 triệu
Lãi suất (VND) 0,1 0,2
Lãi suất (USD) 0.00

4- Lưu ý khi gửi tiết kiệm ngân hàng OCB

  1. Đối với Hợp đồng Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân: Không áp dụng hình thức lĩnh lãi trước.
  2. Chính sách ưu đãi lãi suất
  • Lãi suất tối đa đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng cộng với chính sách ưu đãi lãi suất/chương trình khuyến mãi không được vượt trần lãi suất Ngân hàng Nhà nước 0,20%/năm.
  • Lãi suất tối đa đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng cộng với chính sách ưu đãi lãi suất/chương trình khuyến mãi không được vượt trần lãi suất Ngân hàng Nhà nước 4,00%/năm.
  1. Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường hiện hữu có kỳ hạn 13 tháng: Vào ngày đáo hạn kỳ hiện hành sẽ được tái tục kỳ mới và áp dụng theo mức lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng.
  2. Trường hợp khách hàng rút tiền gửi có kỳ hạn trước hạn: Khách hàng phải thông báo trước cho OCB ít nhất 1 ngày. Nếu OCB đáp ứng được nhu cầu khách hàng thì có thể chi trả ngay. Lãi suất rút trước hạn áp dụng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0.10%/năm.
  3. Các lãi suất tiền gửi theo biểu lãi suất trên và các mục lưu ý 1,2,3,4 là mức lãi suất áp dụng với khách hàng thông thường. Tùy thuộc vào kỳ hạn gửi, số tiền gửi và mức độ thân thiết của từng khách hàng với OCB, OCB có thể cân nhắc về việc áp dụng mức lãi suất khác phù hợp theo tùng thời kỳ, bảo đảm thực hiện theo quy định Ngân hàng Nhà nước.
  4. Đối với Hợp đồng Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân: Không áp dụng hình thức lĩnh lãi trước.
  5. Chính sách ưu đãi lãi suất: Lãi suất tối đa đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng cộng với chính sách ưu đãi lãi suất/chương trình khuyến mãi không được vượt trần lãi suất Ngân hàng Nhà nước 0,20%/năm.