February 22, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Danh sách báo cáo tài chính ngân hàng BIDV mới nhất năm nay

Báo cáo tài chính ngân hàng BIDV năm nay

1/ Báo cáo tài chính BIDV năm 2022

Danh sách các loại báo cáo tài chính của BIDV năm 2022 Tải file chi tiết tại đây
CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 Tại Đây
CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng NH 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ Quý IV Năm 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý III Năm 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ Quý III Năm 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ 2022 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý II Năm 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ Quý II Năm 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính Riêng NH Quý I năm 2022 Tại Đây
Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng NH 2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 Tại Đây

2/ Báo cáo tài chính BIDV năm 2021

Danh sách các loại báo cáo tài chính của BIDV năm 2021 Tải file chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý IV/2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III/2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên 2021 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II/2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý I/2021 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021 Tại Đây

3/ Báo cáo tài chính BIDV năm 2020

Báo cáo tài chính BIDV năm nay

Danh sách các loại báo cáo tài chính của BIDV năm 2020 Tải file chi tiết tại đây
CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng NH 2020 Tại Đây
CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính Riêng lẻ Quý IV/2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý III 2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III 2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên 2020 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng Quý II/2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2020 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng Quý I.2020 Tại Đây

4/ Báo cáo tài chính BIDV năm 2019

Danh sách các loại báo cáo tài chính của BIDV năm 2019 Tải file chi tiết tại đây
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kiểm toán 2019 Tại Đây
CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng NH 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3 năm 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên 2019 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 soát xét Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 2 năm 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 1 năm 2019 Tại Đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019 Tại Đây

Lưu ý: Tìm kiếm đúng file báo cáo tài chính ngân hàng BIDV theo từng năm và đọc kỹ thông tin trước khi ra quyết định.