April 23, 2024

Ngân hàng VIP

Tổng hợp thông tin các ngân hàng tại Việt Nam

Danh sách báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank mới nhất năm nay

Danh sách báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank mới nhất năm nay

1/ Báo cáo tài chính Sacombank mới nhất năm 2023

Quý 1 năm 2023 Link tra cứu
BCTC riêng quý 1 năm 2023 Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng quý 1 năm 2023 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023 Tại Đây

2/ Báo cáo tài chính Sacombank năm 2022

Bán niên năm 2022 Link tra cứu
Giải trình BCTC riêng bán niên trước và sau soát xét 2022 Tại Đây
BCTC riêng bán niên đã soát xét 2022 Tại Đây
BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng bán niên đã soát xét 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên trước và sau soát xét 2022 Tại Đây
Đã kiểm toán năm 2022 Link tra cứu
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2022 trước và sau kiểm toán Tại Đây
Giải trình BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán Tại Đây
BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán Tại Đây
Giải trình BCTC riêng năm 2022 trước và sau kiểm toán Tại Đây
BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán Tại Đây
Quý 1 năm 2022 Link tra cứu
Giải trình BCTC hợp nhất quý 1 năm 2022 Tại Đây
BCTC Riêng quý 1 năm 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC Riêng quý 1 năm 2022 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2022 Tại Đây
Quý 2 năm 2022 Link tra cứu
BCTC hợp nhất quý 2 năm 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2022 Tại Đây
BCTC riêng quý 2 năm 2022 Tại Đây
Quý 3 năm 2022 Link tra cứu
BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC Riêng quý 3 năm 2022 Tại Đây
BCTC Riêng quý 3 năm 2022 Tại Đây
Quý 4 năm 2022 Link tra cứu
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng quý 4 năm 2022 Tại Đây
BCTC riêng quý 4 năm 2022 Tại Đây

Danh sách báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank mới nhất năm nay

3/ Báo cáo tài chính Sacombank năm 2021

Bán niên năm 2021 Link tra cứu
Giải trình BCTC riêng bán niên đã soát xét 2021 Tại Đây
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2021 Tại Đây
BCTC riêng bán niên đã soát xét 2021 Tại Đây
BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2021 Tại Đây
Đã kiểm toán năm 2021 Link tra cứu
Giải trình số liệu BCTC riêng năm 2021 trước và sau kiểm toán Tại Đây
Giải trình số liệu BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán Tại Đây
Giải trình số liệu BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán Tại Đây
BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán Tại Đây
Giải trình số liệu BCTC hợp nhất năm 2021 trước và sau kiểm toán Tại Đây
BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán Tại Đây
Quý 1 năm 2021 Link tra cứu
BCTC riêng quý 1 năm 2021 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021 Tại Đây
Quý 2 năm 2021 Link tra cứu
BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021 Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 2021 Tại Đây
BCTC riêng quý 2 năm 2021 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2021 Tại Đây
Quý 3 năm 2021 Link tra cứu
BCTC riêng quý 3 năm 2021 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng quý 3 năm 2021 Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất quý 3 năm 2021 Tại Đây
Quý 4 năm 2021 Link tra cứu
Giải trình BCTC riêng lẻ năm 2021 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng quý 4 năm 2021 Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất năm 2021 Tại Đây
BCTC riêng lẻ quý 4 năm 2021 Tại Đây

4/ Báo cáo tài chính Sacombank năm 2020

Bán niên năm 2020 Link tra cứu
Giải trình BCTC riêng bán niên đã soát xét 2020 Tại Đây
Giải trình BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2020 Tại Đây
BCTC Hợp nhất bán niên đã soát xét 2020 Tại Đây
BCTC riêng bán niên đã soát xét 2020 Tại Đây
Đã kiểm toán năm 2020 Link tra cứu
Giải trình số liệu BCTC riêng năm 2020 trước và sau kiểm toán Tại Đây
BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán Tại Đây
BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán Tại Đây
Giải trình số liệu BCTC hợp nhất năm 2020 trước và sau kiểm toán Tại Đây
Quý 1 năm 2020 Link tra cứu
Giải trình BCTC riêng quý 1 năm 2020 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 1 năm 2020 Tại Đây
BCTC riêng quý 1 năm 2020 Tại Đây
Quý 2 năm 2020 Link tra cứu
BCTC hợp nhất quý 2 năm 2020 Tại Đây
BCTC riêng quý 2 năm 2020 Tại Đây
Giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 2020 Tại Đây
Quý 3 năm 2020 Link tra cứu
BCTC riêng quý 3 năm 2020 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2020 Tại Đây
Quý 4 năm 2020 Link tra cứu
Giải trình BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020 Tại Đây
BCTC hợp nhất quý 4 năm 2020 Tại Đây
BCTC riêng quý 4 năm 2020 Tại Đây
Giải trình BCTC riêng quý 4 năm 2020 Tại Đây

Lưu ý: Truy cập đúng báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank theo từng quý trong năm.